¡i hÍc QuÑc gia Hà NÙi. ¢nh: NguyÅn Khánh.

¡i hÍc QuÑc gia Hà NÙi. ¢nh: NguyÅn Khánh.