xóa ứng dụng chạy nền (Background apps)

xóa ứng dụng chạy nền (Background apps)