Tại sao 30 người đàn ông và 2 người đàn bà đánh nhau tán loạn

Tại sao 30 người đàn ông và 2 người đàn bà đánh nhau tán loạn