Sư phạm trung học cơ sở học trường nào thi khối gì, lấy bao nhiêu điểm 2019 (2)

Sư phạm trung học cơ sở học trường nào thi khối gì, lấy bao nhiêu điểm 2019 (2)