Sư phạm trung học cơ sở học trường nào thi khối gì, lấy bao nhiêu điểm 2019

Sư phạm trung học cơ sở học trường nào thi khối gì, lấy bao nhiêu điểm 2019