Sb , Fem , Trans , Tom , Bi có nghĩa là gì

Sb , Fem , Trans , Tom , Bi có nghĩa là gì