Nhây là gì ? Ý nghĩa của từ Nhây

0
26857

Định nghĩa nhây (nhầy) là gì ?

Từ nhây là khẩu ngữ chỉ sự kéo dài, dai dẳng không chịu dứt , đây là từ địa phương chỉ một số địa phương nhất định ở Việt Nam sử dụng, vậy nhây là gì hãy cùng tìm hiều thêm.

Ví dụ về sử dụng từ nhây :

  1. Cắt miếng vải bị nhây mãi không chịu đứt
  2. Cắt miếng thịt bị nhây cắt mãi không đứt

Từ đồng nghĩa với từ nhây: Nhầy, dai dẳng, lì lợm

Ví dụ : 

  1. Ai đó có tính cù nhầy : nợ mãi không chịu trả, nói mãi không chịu nghe… ý nói những người mặt dày không chịu thay đổi tiếp thu.

Một số từ khác trên FB.COM có thể bạn quan tâm