Nắng ba năm ta chưa hề bỏ bạn. Là cái gì

Nắng ba năm ta chưa hề bỏ bạn. Là cái gì