Mod trạng thái và nút gỡ bỏ mod skill

Mod trạng thái và nút gỡ bỏ mod skill