Học phí Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2019 - 2020 là bao nhiêu

Học phí Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2019 – 2020 là bao nhiêu