Cây gì ở dưới đất mọc lên mà cái tên ở trên đỉnh Cây gì không cành không vỏ

Cây gì ở dưới đất mọc lên mà cái tên ở trên đỉnh Cây gì không cành không vỏ