Cái gì đánh cha, đánh má, đánh anh, đánh chị, đánh em

Cái gì đánh cha, đánh má, đánh anh, đánh chị, đánh em