Best regards là gì. Thường được sử dụng trong trường hợp nào

Best regards là gì. Thường được sử dụng trong trường hợp nào